Augusztus 20: Balogh László nagykanizsai polgármester ünnepi beszéde

„Ha lépésről lépésre látjuk magunk előtt az utat, amelyet meg kell tennünk, biztosak lehetünk benne, hogy ez nem a mi utunk. A saját utunkat mi alakítjuk minden megtett lépésünkkel. Ettől a miénk.” (Joseph Campbell)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Kanizsaiak!

Ünnep alkalmával megszólíttatik az ember. Ünnepkor megszólíttatik mindaz, ki érzi és tudja, hogy létezése fensége és szabadsága nem önmagába záruló személyében, hanem az őt meghaladóban teljesedhet csak ki.

Aki tudja és hiszi, hogy valami őnála nagyobbal való azonosulással kezdődik és tartatik meg az élet, amely mindig túllendülés és túllépés az én magányos és változó keretein.

Az ember ott kezdődik, ahol ez az én véget ér, és a személy minden érdeke és érzése, önzése és irigysége, haragja és bosszúja alámerül.

Az ember ott születik, ahol feltűnik a mi, vagyis az értéket teremtő és valló közösség lehetősége. Ahol kialakul a szülőföld és a terület iránti hűség, és szomszéddá válik az idegen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Augusztus 20-án Szent István által szólíttatik meg a magyar ember. Nem egy személy szól hozzánk, ki érzelmei hullámain vívódott a vérség, a vérrokonság alkotta törzsi kötelékek szétszakításán, vagy aki külhoni segítséggel a hatalomra tört.

István nem személy vagy egyén, ki a történelem viharai közepette saját érdekei mentén lavírozott, hogy érzései kalodájába rekedve megnyerje a jelen csatáit.

István, a jövőt építő ember, István, a döntés, István, a király szól hozzánk augusztus 20-án a történelmünk mélyéről.

Hogy elhívja és megerősítse énünk azon ember-részét, közösségalkotó hűségét, amely 1000 éve nem tágít a Kárpát-medence ölelő karjaiból.

Mert itt talált otthonra e nép, amely küzdelmei révén, de megértette királya szavát és döntését, hogy a földhöz, a területhez tartozó kötelezettségek, a törvény és hagyomány által szavatolt összetartozás és hűség a jövő egyedüli garanciája, nem pedig a vágyak vezérelte hontalan kalandozás.
István király hitte, és 1000 év történelme bizonyította, hogy e különleges és egyedi föld megművelése sajátos és egyedi kultúrát és törvényi rendet teremt itt.

Ez a hit és erő tette lehetővé, hogy a magyar állam majd később a magyar nemzet megszülessen, és harcai és áldozatai közepette is, de újra és újra felállva, megmaradjon.

De ez a hit és erő tette lehetővé azt is, hogy Európa kivételes világtörténelmi szerepe létrejöhessen, mert a keresztény egységen alapuló sokszínű nemzetállamok nagyszerű példáját alkotta meg.

Neki köszönhető, hogy erős alapokra támaszkodva megélhettük a történelem nagy korszakait, beírhattuk nevünket a világ eseményeinek krónikáiba, és egyedülálló értékeket adhattunk az egyetemes kultúrának.
És neki köszönhetjük azt is, hogy mély tragédiákat, súlyos veszteségeket is átvészeltünk, mert megtartott minket az államalapítás tettének erkölcse és hite önnön kultúránk medrében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem feledhetjük azonban, hogy egyszerű emberek: asszonyok és férfiak, anyák és apák generációi is küzdöttek Szent István örökét életben tartva, hogy mi itt állhassunk, és büszkén tekinthessük 1000 éves kultúránk és történelmünk hagyatékára és értékeire.

Ám, az érték csak addig érték, amíg valakik azt annak tartják, amíg a mindenkori jelen közössége tesz azért, hogy a jövő számára is érték maradjon.

Ez, a megőrzés felelőssége és erőfeszítése a mi Szent István-i örökségünk.

Az a történelmi feladatunk, hogy méltók legyünk múltunk hagyatékára, nagyanyáink és nagyapáink tetteire és áldozatára, örömére és bánatára.

Hiszen – József Attilával szólva – ők mindannyian:
Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős – (…)

A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.

Tisztelt Emlékezők!

E fenséges ünnep megszólít minket örökségünk és történelmünk mélyéről.
Őseink bennünket álmodtak meg jövőjüknek, Szent István értünk vállalta a jog és az erkölcs, a hit és a törvény követelményét, és most ők szólítanak minket az ünnep szentségén keresztül.

Mert mi vagyunk a jelen világ képviselői, az eddigi múltunk utolsó lovagjai és a jövő zálogai.

Mi vagyunk az ő munkájuk gyümölcse, kezdete és vége, bizodalma és hite.

Mi értünk tudták átvészelni a szörnyűségeket, és értünk örültek az aratás bőségénél.

Értünk, csakis értünk szólt az 1000 éves történelmünk!

E hagyaték vállalása – tisztelt Emlékezők – a mi felelősségünk, ünnepünk, dicsőségünk és feladatunk.

Hogy mi is átadjuk kultúránkat és annak értékeit a lányainknak és a fiainknak. Megálmodva az ő, nemzetünk és városunk jövőjét.

Megtartva a közös keresztény alapokat, a sokszínűen egységes nemzeti és európai kultúránkat, a törvény talapzatának erejét.

Megvédve eredetünk, Szent István-i kezdeteink minden törekvését és kereteit, országunk közösségét és határait.

Mert ez a mi otthonunk, amely értelmet ad a világban létezésünknek, ahová örömmel várjuk a vendéget, ha megtiszteli szokásainkat és értékeinket.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Ünnepeljünk együtt: engedjük megszólíttatni és elhívatni magunkat, legyen e nap lelkünk kovásza, hogy erőt meríthessünk a jövőre, hogy az új kenyér bősége a következő év bőségét hozza el számunkra.

Legyünk büszkék önnön kultúránkra, múltunkra és őseinkre, és vigyázzuk közösen a jövőt gyermekeinknek. (Fotók: Kovács Krisztián)

Koronavírus: köszönetet mond a segítőknek a nagykanizsai polgármester

Kedves Kanizsaiak!

A járványveszély hetei mindenkire mély hatással voltak, de remélem, hogy idővel a félelemérzetet felülírhatja egy másik érzés emléke, mint például az egymás támogatásában megnyilvánuló szereteté vagy éppen a háláé.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik ezekben a nehéz időkben sem voltak restek, és időt, energiát nem sajnálva segítették a környezetükben élőket.

Különösen azokat – időseket és betegeket –, akiket a járvány lassítása érdekében meghozott intézkedések és a kijárási korlátozások valamilyen módon kihívás elé állítottak.

A közösségi médiában villámgyorsan terjedtek a felajánlások. Volt, aki idős szomszédjainak segített azzal, hogy bevásárolt helyettük vagy kiváltotta a gyógyszereiket. Akadt, aki gyermekfelügyeletet vállalt.

Más online korrepetálást tartott diákoknak. Egy-egy telefonnal és pár kedves szóval elűzte a bezártság magányos egyhangúságát. Ételt szállított ki. Kutyát sétáltatott. Számítógépet ajánlott fel a digitális oktatáshoz. Maszkot varrt. A sort még hosszan lehetne folytatni.

Ezek az emberek önzetlenül fordultak ismerőseik, de sokszor idegenek felé is, nem várva semmit viszonzásul. Köszönöm nekik példaadásukat, és azt, hogy bebizonyították: a kanizsaiak igenis számíthatnak egymásra! – fogalmazott köszönetében hétfőn Facebook oldalán Balogh László nagykanizsai polgármester.

Alpolgármestert nevezett ki, visszahívta a tanácsnokokat a nagykanizsai polgármester

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben az önkormányzat közgyűlésének jog- és hatásköreit a polgármester gyakorolja.

Éppen ezért a városért és polgáraiért érzett felelősségtől vezérelve a következő bejelentéseket teszem a törvényi felhatalmazással összhangban:

1. Mivel egy város veszélyhelyzetben nem maradhat döntéshozó vezető nélkül, és sajnos bármelyikünkkel, így velem is történhet nem várt esemény, ezért alpolgármestert nevezek ki a veszélyhelyzetre való tekintettel.

2. Jelen helyzet kezelése kapcsán a költségvetésre súlyos terhek hárulhatnak, ezért a legszigorúbb takarékosság jegyében a képviselői tevékenységgel összefüggésben lévő tiszteletdíjakat a 2019-es önkormányzati választások előtti szintre állítom vissza. Az önkormányzat pénzügyi forrásainak most, a város biztonságos működtetése mellett a veszélyhelyzettel összefüggő, az emberek biztonságát, szükség szerinti ellátását biztosító kiadásokat kell szolgálnia.

3. Mivel a veszélyhelyzet és a járvány megfékezése gyors és operatív, akár azonnali döntéseket igényelhet, élek a törvény által rám ruházott rendkívüli jogaimmal, így a jövőre vonatkozóan gyakorlom a közgyűlés és a bizottságok döntési hatásköreit. A tanácsnoki rendszer költséges fenntartása miatt a jövőre való tekintettel visszahívom az öt tanácsnokot, a rendkívüli helyzetben nincs lehetőség parttalan vitákra, most gyors, operatív, felelősségteljes munkára van szükség.

4. A továbbiakban gyakorlom az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi jogokat.

5. Alpolgármesternek a másfél évtizedes önkormányzati tapasztalattal bíró Bizzer András képviselőtársamat nevezem ki.

Meggyőződésem, most mindennél fontosabb a veszélyhelyzet kezelése, közösségünk biztonsága, és az, hogy Nagykanizsa mindent megtegyen a járvány terjedésének lassítása, az itt élők egészségének megóvása érdekében. A jelenlegi helyzetben eljött az idő, hogy mindenki bizonyítsa, képes az összefogásra, az együttműködésre.

Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó egészséget kívánok!

Nagykanizsa, 2020. március 20.

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere” – kaptuk a tájékoztatást pénteken délután a nagykanizsai polgármesteri kabinet részéről.

(Fotó: Balogh László – Facebook)

A történtekkel kapcsolatban dr. Fodor Csaba az Éljen Városunk Egyesület közgyűlési frakcióvezetője azt nyilatkozta: “Mi továbbra is a polgármester úr rendelkezésére állunk, de a meghozott döntéseiért övé a felelősség.” (Videók: Kanizsa Újság/Kanizsa TV)

Balogh László nagykanizsai polgármester újévi köszöntője

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!

Éjfél elmúltával, átlépve a 2020-as esztendőbe, kérem, engedjék meg, hogy e mindannyiunk életét meghatározó mondattal kívánjak Önöknek boldog új esztendőt: sikerekben, szeretetben és lehetőségekben gazdag új évet!
Kívánom, hogy a 2020-as évben valóban éljük meg azt a közösségi erőt, mely az együttes célok megfogalmazásából, a bennünk és városunkban rejlő lehetőségek kibontásából és megvalósításából teremtődhet meg. Elkerülve az egyéni érdekeket szolgáló magatartást, mely csak magányt és ezáltal gyengeséget szül, megállítva minden fejlődést.

És kívánom Önöknek, hogy legyen erejük kiállni azon értékek és cselekvések mellett, melyek az építést és a jövőt támogatják, melyek olyan egyedi közösséggé változtatják városunkat, amire mindig büszkék lehetünk.
Hogy majd elmondhassák, valóban élményekkel és értékekkel teli évet, egy igazi történetet adhatnak át az időnek, mert élni tudtak azzal az eséllyel, melyet a most kezdődő esztendő kínál fel.
Mert nem feledhetjük, hogy az élet mindig megteremti a lehetőséget és az esélyt, de egyben mindig válaszút elé is állít bennünket.

E válaszút kérdése pedig, hogy a lapos, előre jól belátható, ám éppen ezért semmilyen erőfeszítést és változatosságot nem jelentő utat választjuk-e, vagy pedig felszegett fejjel folytatjuk az elmúlt években megkezdett saját, egyéni kanizsai utunkat, mely merészebb, ezért felelős és bátor embereket kíván meg.
Nagykanizsa a rendszerváltozás utáni időszakában mindig a kockázatmentes, felelősséget nem vállaló úton járt. Alacsonyra helyezte a lécet, hogy biztosan megugorja azt.
Minden erőfeszítés és változtatás nélkül kívánt haladni, aminek következtében elvesztette tanulási képességét, erejét és tettrekészségét.

Könnyedén elprivatizáltatta gyárait, olcsón mérte értékeit, és a puszta üzemeltetés szemléletét mélyítette el gondolkodásában. Vagyis: „csak tartsuk fenn valahogy, fűtsük ki, és hozzuk ki minél kisebb veszteséggel. Újat pedig nehogy építsünk, mert az csak viszi a pénzt, amiből így is alig jövünk ki.”
Ez a szemlélet ellentéte a bátor vállalkozásokra épülő világ szemléletének, mert ez megtorpan a magaslatok, a kihívást jelentő feladatok előtt.

Így a mi korábbi történetünk sokáig a topogások és megtorpanások története volt. Miközben szomszéd váraink és versenytársaink már a rendszerváltozás után bátrabban kezdtek el lépdelni, így kisebb botlásaik ellenére sikeressé és modern vállalkozói szemléletűvé váltak, menedzselve feladataikat és bátor céljaikat. Ők mertek és tudtak élni a támogatásokkal, vállalták a beruházásokhoz szükséges változtatások nehézségeit, megküzdöttek önmaguk démonjaival.

Kedves Kanizsai Polgárok!

Ez a benső küzdelem, mely mindannyiunk örök kihívása, különösen egy új év kezdetekor, ez a változtatni akarás néhány évvel ezelőtt nálunk is megtörtént.
Hosszú évekkel lemaradva, súlyos terhekkel megrakva mégis új szemlélet született Nagykanizsán egy bő évtizeddel ezelőtt.
Amikor is a fejlesztések felvállalása, a hosszú távra tervezés és az egyedi értékeinkre épülő folyamatos fejlődés gyakorlata lett az általános. Amely helyretett és pótolt évtizedes hiányokat és nemtörődést, felvállalva annak minden kockázatát és konfliktusát.
Mert mindig azé a felelősség, akié a döntés.

Így megújult sok kevéssé látványos közmű, a mintegy 63 km hosszúságú, 9 ezer millió forint értékű csatornahálózat; 66 különböző beruházás volt a panelházak korszerűsítése során; több kilométer közút és járda 4 ezer millió forint értékben; miközben óvodáink és iskoláink tucatjai születtek újjá gyermekeink számára; a kórház 4 ezer milliós beruházása mellett.
De felépült sok új játszótér és műfüves sportpálya, számos csarnok és több kilométernyi kerékpárút, egészen a szabadidőparkká vált Csónakázó-tóig.

És végre megszépült a belváros is, számos épületünk és palotánk, melyek mind a történelmi múltunk példázatai.
Mindezek mellett 1000 új álláshely született, és időközben megtelt az Ipari Parkunk, melynek 90 hektáros bővítése idén megtörténik, hogy újabb komoly beruházások és cégek települhessenek meg városunkban.
Mindösszesen közel 30 milliárd forint pluszforrás érkezett Kanizsára, mellyel több beruházás, felújítás és fejlesztés történt városunkban, mint a megelőző rendszerváltás utáni két évtizedben.

És nem felejthetjük, hogy végre épülni kezd a sport- és rendezvénycsarnokunk, mely 600 nap múlva kitárja kapuit az egyesületek, sportközösségek, családok, fesztiválok és koncertek előtt.
Mindezek a létesülő és tervezett fejlesztések és beruházások az itt élő embereket, közösségeket szolgálják. Az itt élni és munkálkodni kívánó fiatalokat, a kikapcsolódni vágyó felnőtteket, és azokat az egyesületeket, sportoló közösségeket, akik e létesítmények révén juthatnak magasabb szintre, hogy képviseljék városunkat. Őértük épül, akiknek szurkolhatunk, akik azért edzenek keményen, hogy egyszer a kanizsai identitást erősítsék, és felemeljék e város zászlaját a nagyvilág előtt.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Azonban ez a történet itt és most véget érhet.
Lezárulhat egy kis fejlődési korszak, mely másként tekintett a lehetőségeire, mint korábban bármikor.
Most elveszhet annak esélye, hogy újabb 40 milliárd forint értékben gazdagodjon a városunk, olyan beruházásokkal mint a kerékpáros csarnok, az új uszoda, a déli elkerülő út, a Ferences-kolostor vagy az ifjúsági centrum.
Mindezen beruházások öncélú megakasztása most megtörheti a feltörekvő Nagykanizsát, és újra a régi üzemeltető gondolkodásmód várhat ránk, ha a többségi oldal hatalmi akarata győz.
Ezért fontos kimondani: akié a döntés, azé a felelősség.

Most őrajtuk áll, hogy a város többsége által megválasztott polgármester képviselte szép célok elvesznek-e, és ezzel együtt a fejlődés lehetősége, hogy azután újraéljük, milyen is volt a korábbi egy helyben topogó élet, vagy utánaeredünk a legfejlettebb városainknak, és tovább csökkentve a különbséget egy élhető, szerethető Nagykanizsát teremtünk meg. Megfékezve a tamáskodó, öncélú és önérdekű egyének koalícióját.

Kedves Kanizsai Polgárok!

2020-ban hívom Önöket egy nehezebb, hullámzóbb és merészebb útra, amelynek meredeksége azonban a fejlődés emelkedőjét jelenti.
Egy olyan út vállalására kérem Önöket, mely minden fáradsága ellenére változatosabb, izgalmasabb és a megerősödést jelenti.
Hiszem, hogy nincs más jó és sikeres út jelenleg, csak ez, a nehezebb.
Mert ez a mi múltunkból, értékeinkből, az itt élő emberek szelleméből és munkájából épült út, amely így csak a miénk. Teljes szívünkből és értelmünkből. Helyettünk senki nem fogja tovább építeni, senki nem fogja gondozni.
Ez a mi feladatunk és a küldetésünk.

Bogárdi Szabó István református püspök szavaival megerősítve:
„Az ember ünnepes lény. Erős létvágya, hogy a múlandóban örökkévalóra találjon, hogy röpke évtizedei labirintusából kijusson a remény tágasságára, és maradandónak tudhassa azt, amit szépnek lát.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgárok!

Hiszek benne, hogy a most kezdődő év ennek a létvágynak a kifejeződése és megtestesülése lesz, hogy boldogabbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét.
Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és nyugalmat az idei esztendőre.
Kívánok mindannyiunknak Istentől áldott békés új esztendőt!
Boldog új évet, Nagykanizsa!

Balogh László polgármester (Forrás: Facebook)

Megegyezést sürget Nagykanizsa polgármestere

Megegyezést sürget Nagykanizsa Fidesz-KDNP-s polgármestere a kormánypártok és az ellenzék között az alpolgármesterekről és az önkormányzati bizottságokról.

Mindkét oldalnak félre kell tennie minden sérelmet, hogy a város érdekében megegyezés szülessen – jelentette ki keddi nagykanizsai sajtótájékoztatóján Balogh László, miután az októberi választásokat követően a közgyűlésnek nem sikerült elkezdenie a munkáját.

(Balogh László nagykanizsai polgármester)

Jelezte, hogy az önkormányzati választáson “döntetlenközeli” állapot állt elő azzal, hogy a közgyűlésnek nyolc ellenzéki és a polgármesterrel együtt hét kormányoldali tagja van. Azóta hét háttértárgyalás volt, de a Fidesz-KDNP és az Éljen VárosuNk! Egyesület – azaz a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP – tárgyalódelegációi nem tudtak megegyezni, a tárgyalások november 13-án megszakadtak.

Nagykanizsa polgármestere abban bízik, hogy november 28-án, a közgyűlésen lesz folytatás, meg tudnak egyezni, és végre elkezdhetik a közös munkát. Megegyezést eddig azért nem sikerült kötni, mert a kormányoldal is szeretne egy alpolgármestert, ezt az ellenzéki többség azonban nem támogatja – emlékeztetett.

Úgy fogalmazott: “a várost nem a baloldal vezeti egyedül, és nem is mi vezetjük egyedül, hanem jelen állás szerint együtt vezetjük”. A képviselőktől azt kéri, “ne a múltbéli sérelmekkel álljanak elő, ne a múltbéli pozícióelosztást hangsúlyozzák”, hanem közösen alkalmazkodjanak az új, fennálló helyzethez, mert “Nagykanizsának szüksége van a kormányzati segítségre is és a helyi tetterőre is”.

Közös érdek, hogy Nagykanizsa fejlődjön, ezért “mindkét oldalnak félre kell tenni minden sérelmet”, csak konszenzussal lehetnek eredményesek – hangsúlyozta a polgármester.

Nagykanizsán októberben megtartották a közgyűlés alakuló ülését, de a megegyezések hiánya miatt már akkor elhalasztották az október végén esedékes közgyűlést. Az ellenzéki koalíció és a kormányoldali képviselők között november 13-án megszakadtak az egyeztetések, az ezt követően tartott sajtótájékoztatóján mindkét oldal egymást hibáztatta, amiért sem alpolgármesterekről, sem az önkormányzati bizottságokról és azok tagjairól nem tudtak megállapodni. MTI

Politikai patthelyzet Nagykanizsán?

Sem alpolgármesterek, sem bizottságok nincsenek Nagykanizsán. Marakodásba torkollt a Fidesz-ellenzék patthelyzet Nagykanizsán – többek között ezekkel a szalagcímekkel számolt be a kialakult kanizsai politikai helyzetről az országos sajtó. Mi most – mint valóban független helyi média – szó szerint közöljük a két fél a napokban leírt álláspontját.

Minden nagykanizsai polgármestere kíván lenni Balogh László

Minden nagykanizsai városlakó polgármestere kíván lenni az újonnan megválasztott polgármester, Balogh László (Fidesz-KDNP), aki a városi közgyűlésben várhatóan kisebbségbe szoruló kormánypárti oldal miatt különleges helyzetre számít.

Az eddig önkormányzati képviselőként és gimnáziumigazgatóként tevékenykedő új polgármester vasárnap éjjel az MTI kérdésére azt mondta: az “első szeretne lenni a kötelességteljesítésben” minden nagykanizsai polgármestereként, függetlenül attól, hogy ki támogatta és ki nem.

Balogh László Nagykanizsa új polgármestere. Fotó: Balogh László jelenlegi profilképe a Facebookon

Miután a közgyűlésben – a nem végleges adatok alapján – várhatóan kisebbségbe kerülnek az ellenzéki összefogással szemben a kormánypártok képviselői, ezért a döntésekhez meg kell nyerni a pártoktól független többséget.

Kifejtette, hogy a következő időszakban szükség van a Modern városok program nagykanizsai elemei esetében arra, hogy az előkészületek és a tervek fázisa után megkezdődjön a megvalósításuk. Ezen túlmenően szeretné Nagykanizsát egy fenntartható gazdálkodású, “körkörös gazdaságú mintavárossá” alakítani.

Balogh László azt is elmondta: egyik legfontosabbként a fiatalokat megszólító, a helyben maradásukat, visszatérésüket szorgalmazó, Kanizsa vár vissza elnevezésű tervet szeretné megvalósítani a következő ötéves ciklusban – írta vasárnap éjszaka az MTI.